சரியான தயாரிப்புகளைத்
தேர்ந்தெடுங்கள்

குறிப்பிட்டப் பூச்சிகளுக்கு எதிரான
பொருத்தமான தயாரிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

பிளேட் தானமளிப்பவர்
சமுதாயம்

சரியான வகையில் பூச்சிகளை
எதிர்த்துப் போராடுங்கள்

உங்கள் வீட்டினை பூச்சிகள் அற்றதாக ஆக்குவதற்கு குறிப்புகளும உத்திகளும்!

  • டெங்கு
  • சிக்கன்குனியா
  • மன்த்ளீ கிச்சன் கிளீனிங்
  • காக்க்ரோஅச்செஸ்
  • மலேரியா