திரும்பி அனைத்து தயாரிப்புகளுக்கும் செல்லவும்.

ஹிட் ராட்

உங்கள் வீட்டிலிருந்து அபாயகரமான எலிகளை விரட்டுகிறது.

எலிகளை கொல்கிறது.

எச்சங்கள் எலிகள் மொய்ப்பதன் நிச்சயமான அறிகுறி எச்சங்களாகும். சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் உணவுகளை எலிகள் உணவாக்கிக் கொள்கின்றன மற்றும் சாத்தியமுள்ள ஆபத்தைக் கொண்டிருக்கும் பாக்டீரியவை பரப்புகின்றன. எச்சங்களைக் கண்டால், தாமதிக்காதீர்கள், எலிகள் மொய்ப்பதாக சந்தேகிக்கும் மூலைகளில் ஹிட் ராட் பெயிட்டை வைக்கவும். மேலும் நீர் ஆதாரம் ஏதுமில்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யவும். எலி சாப்பிட்டது, அது வீட்டுக்கு வெளியே சென்று செத்துவிடும்.

உங்கள் எதிரியை அறிந்துகொள்ளுங்கள்

உங்கள் வீட்டில் தொந்தரவு செய்யும் பூச்சிகள் பற்றியும் அவை பரப்பும்
நோய்கள் பற்றியும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

கொரிக்கும் பிராணிகளான எலிகள் மிகவும் பிரச்சனை மிகுந்தவை. அவை நிறைய நோய்களைப் பரப்புகின்றன, அவை வேகமாகவும் மொத்தமாகவும் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன, அதாவது குறுகிய காலத்திலேயே உங்கள் வீட்டில் ஒரு கொரிக்கும் பிராணியின் பிரச்சனையைப் பெறலாம். வெம்மை மற்றும் உணவைத் தேடியே எலிகள் வருகின்றன. உங்கள் வீட்டில் உணவு ஆதாரங்களுக்கு அருகிலேயே அவற்றைப் பொதுவாக காணலாம், அவை தாம் சாப்பிடுவதைக் காட்டிலும் அதிக உணவை மாசுப்படுத்துகின்றன. நோய்களைப் பரப்புவதைத் தவிர, உண்ணிகளையும் வீட்டிற்குள் எலிகள் கொண்டு வரலாம்.

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்

"ஒவ்வொரு எதிரிக்கும் அதன் சொந்த பலம் உண்டு. பலவீனங்கள். இலக்கு வெற்றிகரமாக பூட்டினால், அதை நீங்கள் கொல்லலாம்."

  • எங்கே?
  • எப்படி?
Use it behind the curtains
Hold can 10 cms away and spray

கேள்விகள்

இந்த தயாரிப்பு மற்றும் அனைத்து பூச்சி கட்டுப்பாடு கேள்விகளுக்கான பதில்களைக் கண்டறியவும்

சரியான வகையில் பூச்சிகளை
எதிர்த்துப் போராடுங்கள்

உங்கள் வீட்டினை பூச்சிகள் அற்றதாக ஆக்குவதற்கு குறிப்புகளும உத்திகளும்!

  • டெங்கு
  • சிக்கன்குனியா
  • மன்த்ளீ கிச்சன் கிளீனிங்
  • காக்க்ரோஅச்செஸ்
  • மலேரியா