ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕುನ್ ಗುನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ

ಚಿಕುನ್ ಗುನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ

Caused by a viral infection, Chikungunya is among some of the commonly occurring diseases during the monsoon season. This disease is caused in humans when the mosquitos carrying the Chikungunya virus bite them. The Aedesaegypti and Aedesalbopictusmosquitos are the ones which carry the virus.

Prevention

The best way to stay healthy and stay safe from the Chikungunya virus is by avoiding mosquitos. There are a number of things a person can do to ensure that mosquitos stay away and do not breed near them. Let us take a look at some of the prevention methods:

1. Ensure that there is no stagnating water near you. Fill all the uneven mud in your garden, ensure that your buckets remain empty, and all nearby drains are closed!

2. Use Kala Hit, the most effective way to keep mosquitos away.

3. Keep the windows closed, which ensures the mosquitos stay out.

Following these steps will help keep the mosquitos away, and ensure you stay as safe from Chikungunya as possible! Do you have your own tips and tricks for staying safe from mosquitoes? Share them with us in the comments!

ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

kala-hit
hit-anti-mosquito-racquet
ಕೀಟಗಳೆದುರು ಹೋರಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕೀಟರಹಿತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು!

  • ಡೆಂಗಿ
  • ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ
  • ಮಲೇರಿಯಾ
  • ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು
  • ಮಾಸಿಕ ಅಡಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
  • ಇಲಿ