சரியான தயாரிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுங்கள்

குறிப்பிட்டப் பூச்சிகளுக்கு எதிரான பொருத்தமான தயாரிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுங்கள்

ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ದಾನಿ ಸಮುದಾಯ
சரியான வகையில் பூச்சிகளை எதிர்த்துப் போராடுங்கள்

உங்கள் வீட்டினை பூச்சிகள் அற்றதாக ஆக்குவதற்கு குறிப்புகளும உத்திகளும்!

  • ಡೆಂಗಿ
  • ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ
  • ಮಾಸಿಕ ಅಡಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
  • ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು
  • ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜೆಲ್
  • ಮಲೇರಿಯಾ