திரும்பி அனைத்து தயாரிப்புகளுக்கும் செல்லவும்.

லால் ஹிட்

உங்கள் சமையலறையில் ஊர்ந்து கொண்டிருக்கும் கரப்பான்பூச்சிகளைக் கொல்கிறது.

சிங் பைப், சிலிண்டருக்கு அடியில், ஃபிரிட்ஜுக்கு அடியில் முதலியன போன்ற சென்றடைய கடினமான இடங்களில் கரப்பான் பூச்சிகள் ஒளிந்து கொள்கின்றன, எனவே வழக்கமான மற்றும் மாதாந்திர சுத்தப்படுத்தும் திட்டத்தின் போது அவை தப்பி விடுகின்றன. உங்களுக்கு பின்னால், அவை உணவு மற்றும் பாத்திரங்களில் ஊர்ந்து, கிறுமிகளை மாற்றி பரப்பி உணவை விஷமாக்குகின்றன. அதனால் தான், லால் ஹிட், என்னும் ஒரு சிறப்புத் தீர்வுடன், மறைந்திருக்கும் கரப்பான்பூச்சிகளிமிருந்து விடுதலைப் பெறுவது முக்கியமானதாகும். அதன் ”ஆழ்ந்து சென்றடையும் முனை” மறைந்திருக்கும் கரப்பான்களையும் கொல்கிறது.

உங்கள் எதிரியை அறிந்துகொள்ளுங்கள்

உங்கள் வீட்டில் தொந்தரவு செய்யும் பூச்சிகள் பற்றியும் அவை பரப்பும்
நோய்கள் பற்றியும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

கரப்பான்பூச்சிகள் மனிதர்களைக் காட்டிலும் பழமையானவை. அவை டைனர்சகளின்காலத்திலிருந்தே காணப்படுகின்றன. அந்த இனத்தின் நீண்ட வாழ்நாளில் இருந்தே அவை கடினமான உயிரினங்கள் என்பது நிரூபணமாகிறது. கரப்பான்பூச்சிகளால் அனேகமாக ஒரு மாதம் வரை உணவில்லாமல் வாழ முடியும். இந்த கிரகத்தில் சுமார் 4000 கரப்பான்பூச்சி இனங்கள் காணப்படுகின்றன. அவை வெம்மையான சுற்றுப்புறத்தை விரும்புகின்றன, எனவே வீடுகளுக்குள்ளும் சுற்றிலும் காணப்படலம். அவை அசுத்தமான இடங்களில் ஊர்கின்றன மற்றும் நிறைய நோய்களை தூண்டுகிற உணவு மாசினை உண்டாக்குகின்றன.

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்

"ஒவ்வொரு எதிரிக்கும் அதன் சொந்த பலம் உண்டு. பலவீனங்கள். இலக்கு வெற்றிகரமாக பூட்டினால், அதை நீங்கள் கொல்லலாம்."

  • எங்கே?
  • எப்படி?
  • எப்பொழுது?
Use it behind the curtains
Hold can 10 cms away and spray
Every evening at 6pm

கேள்விகள்

இந்த தயாரிப்பு மற்றும் அனைத்து பூச்சி கட்டுப்பாடு கேள்விகளுக்கான பதில்களைக் கண்டறியவும்

சரியான வகையில் பூச்சிகளை
எதிர்த்துப் போராடுங்கள்

உங்கள் வீட்டினை பூச்சிகள் அற்றதாக ஆக்குவதற்கு குறிப்புகளும உத்திகளும்!

  • டெங்கு
  • சிக்கன்குனியா
  • மன்த்ளீ கிச்சன் கிளீனிங்
  • காக்க்ரோஅச்செஸ்
  • மலேரியா