திரும்பி அனைத்து தயாரிப்புகளுக்கும் செல்லவும்.
Godrej black hit Mosquito spray

ஹிட் சால்க்

ஊரும் பூச்சிகளைக் கொல்கிறது.

ஊரும் பூச்சிகளிலில் இருந்து விடுதலை.

எது தரையெங்கும் ஒரு கோடு போல எளிமையானது. ஹிட் சாக்குடன், உங்ள் வீட்டை, எறுப்புகள், கரப்பான்கள் மற்றும் ஊரும் பூச்சிகளின்றி வைக்கிறது. தரையில் அல்லது பூச்சிகள் அடிக்கடி ஊரும் எந்தவொரு இடத்திலும் ஒரு கோட்டை வரையவும். இந்தக் கோட்டைக் கடந்தவுடன் அவை கொல்லப்படுகினறன. எனவே ஹிட் சாக் கோட்டை அவை தைரியமாக கடக்காமல் இருப்பதை நீங்கள் உறுதி செய்து கொள்ளலாம்.

Buy button

உங்கள் எதிரியை அறிந்துகொள்ளுங்கள்

உங்கள் வீட்டில் தொந்தரவு செய்யும் பூச்சிகள் பற்றியும் அவை பரப்பும் நோய்கள் பற்றியும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

White shape - Img Yellow shape - Img1 Dangue - Mosquito White shape Img Small yellow shape img

உங்கள் வீட்டில் உணவு மாசினை உண்டாக்கு பிரச்சனைக்குரிய பூச்சிகளில் மற்றொரு இனம் எறும்புகளாகும். எறும்புகள் உணவினால் கவரப்படுகின்றன. எனவே, உங்கள் வீட்டில் உணவினை மீதம் வைத்தால், நீங்கள் எறும்புகளை ஈர்க்கிறீர்கள். தங்கள் உடலில் அவை நிறைய பாக்டீரியாக்களை எடுத்து வருகின்றன, எறும்புகள் நகரும் போது அவை பரவக்கூடும். எறும்பகுள் சற்று நேரத்தில் காலனிகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, நீங்கள் தீங்கற்றது என்று நினைக்க்கூடிய எறும்பு தீவிர அதிர்ச்சியைப் ஏற்படுத்துவதாக பின்னர் நிரூபிக்கப்படலாம்.
 

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்

ஒவ்வொரு எதிரிக்கும் அதன் சொந்த பலம் உண்டு. பலவீனங்கள். இலக்கு வெற்றிகரமாக பூட்டினால், அதை நீங்கள் கொல்லலாம்

  • எங்கே?
  • எப்படி?
  • எப்பொழுது?
Places where use kala hit
Use it behind the curtains
How to use kala hit
Hold can 10 cms away and spray
When use kala hit
Every evening at 6pm

எஃப்ஏக்யூகள்

இந்த தயாரிப்பு மற்றும் அனைத்து பூச்சி கட்டுப்பாடு கேள்விகளுக்கான பதில்களைக் கண்டறியவும்।

பிளேட் தானமளிப்பவர் சமுதாயம்

சரியான வகையில் பூச்சிகளை எதிர்த்துப் போராடுங்கள்

உங்கள் வீட்டினை பூச்சிகள் அற்றதாக ஆக்குவதற்கு குறிப்புகளும உத்திகளும்!

  • டெங்கு
  • சிக்கன்குனியா
  • மன்த்ளீ கிச்சன் கிளீனிங்
  • காக்க்ரோஅச்செஸ்
  • காக்ரோச் ஜெல்
  • மலேரியா